การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลผาจุก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด อุตรดิตถ์
 เลขที่ประทานบัตร 22376/15400
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
    • ในระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2556
  • เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

    1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรหลังใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.446 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 14 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00534 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.255 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00141 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.382 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 14 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00485 มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.573 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 100.0 เดซิเบล(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค(Peak Particle Velocity, PPV)มีค่าตั้งแต่ 0.254 mm/sec ขึ้นไป

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณวัดเด่นกระต่าย 2. บริเวณวัดผาจัก 3. บริเวณวัดหนองหินราษฎร์นิมิต
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4508027
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]