การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. นาขุนไกร
 อำเภอ ศรีสำโรง
 จังหวัด สุโขทัย
 เลขที่ประทานบัตร 30686/15119
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับความสั่นสะเทือน พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านผาแดง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.524 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00934มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.349 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00424 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.444 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00651 มิลลิเมตร
  2. บริเวณบ้านลุเต่า ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.317 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00426มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00185 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 24 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00160 มิลลิเมตร
  3. บริเวณวัดเขานกยูง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างค่าความสั่นสะเทือนได้
  4. บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำธรณี ไม่สามารถเก็บตัวอย่างค่าความสั่นสะเทือนได้

หมายเหตุ : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากเหมืองหิน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านผาแดง 2.บริเวณบ้านลุเต่า 3.บริเวณวัดเขานกยูง 4.บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำธรณี
 โดย บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4481816
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]