การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. บ่อทอง
 อำเภอ ทองแสนขัน
 จังหวัด อุตรดิตถ์
 เลขที่ประทานบัตร 22347/14889
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
    • ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2556
  • เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

    1. บริเวณชุมชนบ้านถ้ำดิน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.303 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 4 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00719 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.223 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00919 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.430 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00473 มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.547 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 105.0 เดซิเบล(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค(Peak Particle Velocity, PPV)มีค่าตั้งแต่ 0.254 mm/sec ขึ้นไป

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านถ้ำดิน
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4479740
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]