การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลแม่โป่ง
 อำเภอ ดอยสะเก็ด
 จังหวัด เชียงใหม่
 เลขที่ประทานบัตร 31221/15180
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
    • ในระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556
  • เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

    1. บริเวณชุมชนบ้านหนองบ่อเย็น ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีระดับความสั่นสะเทือนมีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
    2. บริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยหาด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.762 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 16 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00953 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.08 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 16 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0105 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.14 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 14 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0100 มิลลิเมตร แรงอัดอากาศ 97.5 เดซิเบล ค่าความถี่ เท่ากับ 9.7 เฮิตร์ซ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค(Peak Particle Velocity, PPV)มีค่าตั้งแต่ 0.254 mm/sec ขึ้นไป

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านหนองบ่อเย็น 2.บริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยหาด
 โดย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4479634
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]