การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลป่าแงะ
 อำเภอ ป่าแดด
 จังหวัด เชียงราย
 เลขที่ประทานบัตร 31103/15287
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง ได้แก่ ในแนวขวางมีความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.668 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 10.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00753 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.613 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 10.1 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00881 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.613 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 10.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00881 มิลลิเมตร/วินาที(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณวัดถ้ำผาจรุย พบว่า สามารถวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง ได้แก่ ในแนวขวางมีความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.592 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 9.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00595 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.586 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 10.0 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00660 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.552 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 10.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00470 มิลลิเมตร/วินาที(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณวัดบ้านก๊อ พบว่า สามารถวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง ได้แก่ ในแนวขวางมีความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ0.347 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 11.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00237 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.352 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 11.5 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00328 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.385 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 11.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00435 มิลลิเมตร/วินาที(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณบ้านสันปูเลย พบว่า สามารถวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง ได้แก่ ในแนวขวางมีความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.392 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 9.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00298 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.408 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 9.0 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00377 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.358 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 9.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00349 มิลลิเมตร/วินาที(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่ 2.บริเวณวัดถ้ำผาจรุย 3.บริเวณวัดบ้านก๊อ 4.บริเวณบ้านสันปูเลย
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4479595
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]