การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. นาขุนไกร
 อำเภอ ศรีสำโรง
 จังหวัด สุโขทัย
 เลขที่ประทานบัตร 30687/15113
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
  
 • ในระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556
 • เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ้านผาแดง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.524 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00934 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.349 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00424 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.444 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00651 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านลุเต่า ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.317 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00426 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00185 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 24 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00160 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณวัดเขานกยูง : ตรวจวัดไม่ได้
  4. บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำธรณี : ตรวจวัดไม่ได้

  หมายเหตุ เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค(Peak Particle Velocity, PPV)มีค่าตั้งแต่ 0.254 mm/sec ขึ้นไป

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านผาแดง 2.บริเวณบ้านลุเต่า 3.บริเวณวัดเขานกยูง 4.บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมวัดถ่ำธรณี
   โดย บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  4508530
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]