การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลลี้
 อำเภอ ลี้
 จังหวัด ลำพูน
 เลขที่ประทานบัตร 25852/15052
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2556
 • เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 5 สถานี

1. บริเวณขุมเหมือง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.7 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 727 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.1 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 6.49 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ 0.003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.11 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)

2. บริเวณแม่น้ำลี้ก่อนผ่านโครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.7 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 18.93 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 4.3 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.26 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.02 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)

3. บริเวณแม่น้ำลี้หลังผ่านโครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.7 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 21.46 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 21 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.42 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.08 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)

4. บริเวณห้วยกวางตายก่อนผ่านโครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 20.36 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 3.2 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ <0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)

5. บริเวณห้วยกวางตายหลังผ่านโครงการ

 • ไม่ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ เนื่องจากไม่มีน้ำเพียงพอในการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์
 • ในวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม 2556
 • เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 5 สถานี
 • 1. บริเวณขุมเหมือง

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.8 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 946 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.3 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 3.86 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ <0.0001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.1 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)

  2. บริเวณแม่น้ำลี้ก่อนผ่านโครงการ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 19.03 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 370 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.86 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ 0.006 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ 0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.1 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ <0.01 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)

  3. บริเวณแม่น้ำลี้หลังผ่านโครงการ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 19.69 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 390 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.98 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ 0.006 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ 0.007 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.1 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ <0.001  mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)

  4. บริเวณห้วยกวางตายก่อนผ่านโครงการ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 29.54 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 3.5 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.06 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ <0.0001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ <0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.1 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ <0.001  mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)

  5. บริเวณห้วยกวางตายหลังผ่านโครงการ

  • ไม่ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ เนื่องจากไม่มีน้ำเพียงพอในการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์
 • ในวันที่ 14 เดือน สิงหาคม 2556
 • เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 5 สถานี
 • 1. บริเวณขุมเหมือง

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 16.45 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.0 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 3.52 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ <0.0001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ <0.001  mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.1 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.03 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)

  2. บริเวณแม่น้ำลี้ก่อนผ่านโครงการ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.1 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 16.45 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 370 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.43 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ 0.02 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ 0.01 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.1 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.03 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)

  3. บริเวณแม่น้ำลี้หลังผ่านโครงการ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.7 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 13.40 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 600 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.54 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ 0.02 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ 0.02mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.1 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.03 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)

  4. บริเวณห้วยกวางตายก่อนผ่านโครงการ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 25.27 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 4.9 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ <0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.1 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.02 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)

  5. บริเวณห้วยกวางตายหลังผ่านโครงการ

  • ไม่ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ เนื่องจากไม่มีน้ำเพียงพอในการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์
 • ในวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน 2556
 • เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 5 สถานี
 • 1. บริเวณขุมเหมือง

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.8 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 718 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.0 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 3.11 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ <0.001  mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.1 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)

  2. บริเวณแม่น้ำลี้ก่อนผ่านโครงการ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.7 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 15.44 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 75 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.17 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ 0.004 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ 0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.1 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.06 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)

  3. บริเวณแม่น้ำลี้หลังผ่านโครงการ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.8 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 15.08 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 31 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.13 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ <0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.1 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ <0.01  mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)

  4. บริเวณห้วยกวางตายก่อนผ่านโครงการ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 20.26 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 3.0 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.10 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.05 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ <0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.1 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ <0.01 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.0 mg/l)

  5. บริเวณห้วยกวางตายหลังผ่านโครงการ

  • ไม่ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ เนื่องจากไม่มีน้ำเพียงพอในการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์
 • ในวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2556
 • เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 3 สถานี
 • 1. บริเวณบ่อบาดาลชุมชนบ้านโฮ่ง

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.7 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 6.52 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 250 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 24 NTU (เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.06 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.5 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ 0.004 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.50mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ <0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.5 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.49 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 15 mg/l)

  2. บริเวณบ่อน้ำตื้นสังเกตการณ์ในบริเวณพื้นที่โครงการทางทิศใต้

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.8 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 320 mg/l(เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 250 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.65 NTU (เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.15 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.5 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ 0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.50mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ <0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.5 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.13 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 15 mg/l)

  3. บริเวณบ่อน้ำตื้นสังเกตการณ์ในบริเวณพื้นที่โครงการทางทิศตะวันออก

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 5.2 (น้อยกว่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 45.34 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 250 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.2 NTU (เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 2.48 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.5 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ 0.004 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.50mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ 0.03 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.5 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.18 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 15 mg/l)
 • ในวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม 2556
 • เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี
 • 1. บริเวณบ่อบาดาลชุมชนบ้านโฮ่ง

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.5 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 5.87 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 250 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 50 NTU (เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.28 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.5 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ 0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.50mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ 0.21 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.5 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 2.53 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 15 mg/l)
 • ในวันที่ 14 เดือน สิงหาคม 2556
 • เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 3 สถานี
 • 1. บริเวณบ่อบาดาลชุมชนบ้านโฮ่ง

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.9 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 5.01 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 250 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 38 NTU (เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.13 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.5 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ 0.02 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.50mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ 0.12mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.5 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 1.32 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 15 mg/l)

  2. บริเวณบ่อน้ำตื้นสังเกตการณ์ในบริเวณพื้นที่โครงการทางทิศใต้

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.3 (น้อยกว่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 275 mg/l(เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 250 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.80 NTU (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ <0.05 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.5 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.50mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ <0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.5 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.02 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 15 mg/l)

  3. บริเวณบ่อน้ำตื้นสังเกตการณ์ในบริเวณพื้นที่โครงการทางทิศตะวันออก

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.2 (น้อยกว่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 59.17 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 250 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.3 NTU (เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 2.07 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.5 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ <0.002 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.50mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ <0.03 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.5 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 0.15 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 15 mg/l)
 • ในวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน 2556
 • เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี
 • 1. บริเวณบ่อบาดาลชุมชนบ้านโฮ่ง

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.5 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 3.81 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 250 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 22 NTU (เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณแมงกานีส (Manganese) เท่ากับ 0.11 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.5 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วทั้งหมด (Total Lead) เท่ากับ 0.01 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 0.50mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดงทั้งหมด (Total Copper) เท่ากับ 0.09 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 1.5 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสังกะสี (Zinc) เท่ากับ 1.04 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่าเท่ากับ 15 mg/l)
   สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณขุมเหมือง 2. บริเวณแม่น้ำลี้ก่อนผ่านโครงการ 3. บริเวณแม่น้ำลี้หลังผ่านโครงการ 4. บริเวณห้วยกวางตายก่อนผ่านโครงการ 5. บริเวณห้วยกวางตายหลังผ่านโครงการ 6.บริเวณบ่อบาดาลชุมชนบ้านโฮ่ง 7. บริเวณบ่อน้ำตื้นสังเกตการณ์ในบริเวณพื้นที่โครงการทางทิศใต้ 8.
   โดย บริษัท อีโค่ แพลนท์เซอร์วิสเซส จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  4456422
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]