การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. แม่ตีบ
 อำเภอ งาว
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30458/15853
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
 • เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานโครงการ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0127มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.0635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ - เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003  มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 8.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0111 มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคสูงสุด(mm/sec)เท่ากับ 0.730 mm/sec แรงอัดอากาศ dB(L) เท่ากับ 100.0dB(L)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณชุมชนแม่ตีบบ้านกำนัน ตรวจวัดไม่ได้
  3. บริเวณบ้านน้ำหลง ตรวจวัดไม่ได้
  4. บริเวณบ้านดอกคำใต้ ตรวจวัดไม่ได้
 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานโครงการ 2.บริเวณชุมชนแม่ตีบบ้านกำนัน 3.บริเวณบ้านน้ำหลง 4.บริเวณบ้านดอกคำใต้
   โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  4507025
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]