การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลป่าแงะ
 อำเภอ ป่าแดด
 จังหวัด เชียงราย
 เลขที่ประทานบัตร 31103/15287
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 28-31 ตุลาคม 2557

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หิน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.556 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01674 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.694 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.9 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01706 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.545 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01649 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณวัดถ้ำผาจรุย ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.369 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01243 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.427 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.4 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01288 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.470 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.4 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01292 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณวัดบ้านก๊อ ไม่สามารถตรวจวัดได้
  4.  บริเวณบ้านสันปูเลย ไม่สามารถตรวจวัดได้

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณวัดถ้ำผาจรุย 3.บริเวณวัดบ้านก๊อ 4.บริเวณบ้านสันปูเลย
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4585984
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]