การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. อุทัยสวรรค์
 อำเภอ นากลาง
 จังหวัด หนองบัวลำภู
 เลขที่ประทานบัตร 27229/15815
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณวัดป่าผาถ้ำฆ้อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.492 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 47 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00145 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.794 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 51 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00234 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.397 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 64เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00095 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านโนนสวาท ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 1.02 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00110 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 2.06 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 64 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00431 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.27 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 73 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00212 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดป่าผาฆ้อง 2.บริเวณบ้านโนนสวาท
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4564811
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]