การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21372/15606
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 24 และ 27 กันยายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว คือ แนวดิ่ง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.175 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 10.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00241 มิลลิเมตร ในแนวแกนขวาง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.0952 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 30.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00111 มิลลิเมตร และในแนวยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.143 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 11.6 เฮิรตซ์ และค่าการขจัด 0.00194 มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.182 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านชากพุดซา ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว คือ แนวดิ่ง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 10.0 เฮิรตซ์ และค่าการขจัด 0.00237 มิลลิเมตร ในแนวแกนขวาง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.175มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 76.0 เฮิรตซ์ และค่าการขจัด 0.00045 มิลลิเมตร และในแนวยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 11.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00221 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณบ้านชากพุดซา
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4623113
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]