การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21353/15599
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านไหหลำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.175 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 7.2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00356 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.143 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00367 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.190 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 7.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0101 มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.226 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ <88.0 เดซิเบล(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
  2. บริเวณบ้านในหุบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวางเท่ากับ 0.317 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12.0 เฮิตร์ซและค่าการขจัดเท่ากับ 0.00466 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.270 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 35.3 เฮิตร์ซ  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00227 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.492 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 14.0 เฮิตร์ซและค่าการขจัดเท่ากับ 0.0148 มิลลิเมตรความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.506 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 112.0 เดซิเบล (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวางเท่ากับ 0.429 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.0 เฮิตร์ซและค่าการขจัดเท่ากับ 0.00752 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.270 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 7.4 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00569 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.651 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8.6 เฮิตร์ซและค่าการขจัดเท่ากับ 0.0120 มิลลิเมตรความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.756 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 97.5 เดซิเบล (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

    หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านไหหลำ 2.บริเวณบ้านในหุบ 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4468178
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]