การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21399/15856
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 23,25 และ27 กันยายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

1. บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ ในแนวขวาง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.0 เฮิร์ต และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00237 มิลลิเมตร และในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.175 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 76 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00045 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าควาถี่ 11.3 เฮิร์ต และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00221 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 0.214 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 101.9 dB(L) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

2. บริเวณบ้านไร่ไหหลำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ ในแนวขวาง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.111 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 37.9 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00051 มิลลิเมตร และในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.0952 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 57.0 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00041 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าควาถี่ เท่ากับ 49.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00044 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 0.169 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 91.5 dB(L) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

3. บริเวณขอบแปลงคำขอฯด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ ในแนวขวาง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.762 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 7.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0116 มิลลิเมตร และในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.365 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.1 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00596 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.778 มิลลิเมตร/วินาที ค่าควาถี่ เท่ากับ 6.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0150 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 0.858 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 107.5 dB(L) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณขอบแปลงคำขอฯด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4392088
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]