การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลผาจุก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด อุตรดิตถ์
 เลขที่ประทานบัตร 22376/15400
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  •  ในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณวัดเด่นกระต่าย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณวัดผาจัก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.5 dB (A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณวัดหนองหินราษฎร์นิมิต ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดเด่นกระต่าย 2.บริเวณวัดผาจัก 3.บริเวณวัดหนองหินราษฎร์นิมิต
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4621874
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]