การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลบ้านมุง
 อำเภอ เนินมะปราง
 จังหวัด พิษณุโลก
 เลขที่ประทานบัตร 30720/15159
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณวัดบ้านใหม่สามัคคี ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.7 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณวัดบ้านมุง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.2 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านหนองขาหยั่ง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.3 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่ 2.บริเวณวัดบ้านใหม่สามัคคี 3.บริเวณวัดบ้านมุง 4.บริเวณบ้านหนองขาหยั่ง
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4622405
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]