การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองกระโดน
 อำเภอ เมืองนครสวรรค์
 จังหวัด นครสวรรค์
 เลขที่ประทานบัตร 32259/15866
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในเดือนพฤศจิกายน 2557

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสันสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณวัดเขาเรือ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 6.00 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 23.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0578 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 7.54 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 37 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0271 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 11.4 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 25.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0271 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณกลุ่มบ้านเขาเรือ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 1.03 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0199 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.333 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 29.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00285 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.524 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00731 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณขอบแปลงประทานบัตร (หลักหมุดที่ 9) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 5.05 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 47 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0351 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 2.52 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 54 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0159 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 4.16 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 47 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0142 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

**หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548)ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดเขาเรือ 2.บริเวณกลุ่มบ้านเขาเรือ 3.บริเวณขอบแปลงประทานบัตร (หลักหมุดที่ 9)
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4478926
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]