การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. อ่างหิน
 อำเภอ ปากท่อ
 จังหวัด ราชบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21085/15915
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2557

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสันสะเทือน  จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณวัดถ้ำยอดทอง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 6.75 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ <100เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00024 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.0635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ <100เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00011 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.143 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 73 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0794มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

**หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548)ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดถ้ำยอดทอง
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4564857
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]