การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. บ้านบึง
 อำเภอ บ้านคา
 จังหวัด ราชบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21067/15823
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2557

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน   จำนวน 2สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านร่องเจริญ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.143 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 28เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00168มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0794มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 43เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00031มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.206มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 32 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00105มิลลิเมตร (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้) 
  2. บริเวณทางหลวงหมายเลข 3313    ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.524 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 17เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00519มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.175 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 0.00138 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 20มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.587 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 16 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00547มิลลิเมตร (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือนต่ำสุดของเครื่องมือคือ 0.5 มิลลิเมตร/วินาที ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านร่องเจริญ 2.บริเวณทางหลวงหมายเลข 3313
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4564322
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]