การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. รางบัว
 อำเภอ จอมบึง
 จังหวัด ราชบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 20958/14626
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557
 รายละเอียด
 

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

ในเดือนธันวาคม 2557 จำนวน 2 สถานี

1.บริเวณวัดหนองบัวค่าย ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.14 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 5.6 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0325มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากั[ 0.508มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.215 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.27มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 3.1 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0567มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 1.58 mm/sec แรงอัดอากาศเท่ากับ 109.9 db(L)

2.บริเวณบ้านหนองแก

         -ไม่สามารถทำการตรวจวัดได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดหนองบัวค่าย 2.บริเวณบ้านหนองแก
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4468750
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]