การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ลิดล
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ยะลา
 เลขที่ประทานบัตร 12337/15272
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558
 รายละเอียด
  ในเดือนตุลาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน   จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.41 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 27 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00223 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.25 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 58 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00076 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.38 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 64 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00089 มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ย 3 ทิศทาง 0.54 mm/s แรงอัดอากาศ 118 dB(L)
  2.  บริเวณแหล่งโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาด้านทิศใต้ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ - มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ - เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ - มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ - มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ - เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ - มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ - มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ- เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ - มิลลิเมตร  ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ- mm/sec แรงอัดอากาศ เท่ากับ - db (L)
  3. บริเวณแหล่งโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ N/A มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ N/A มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ N/A มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ N/A มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ N/A มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ N/A มิลลิเมตร  ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ N/A mm/sec แรงอัดอากาศ เท่ากับ N/A db (L)

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือนต่ำสุดของเครื่องมือคือ 0.5 มิลลิเมตร/วินาที ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

          

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศตะวันออก 2.บริเวณแหล่งโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาด้านทิศใต้ 3.บริเวณแหล่งโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
 โดย บริษัท เอ็ม.พี.คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4393890
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]