การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ลิดล
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ยะลา
 เลขที่ประทานบัตร 12338/15154
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในเดือนตุลาคม 2558 

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านลิดลหลังที่อยู่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.25 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 73เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00049มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.43มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 42เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00178มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.51มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 36เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00205มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ย 3 ทิศทาง 0.62mm/s แรงอัดอากาศ 102dB(L)
  2. บริเวณแนวเขตแหล่งโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาทางด้านทิศใต้ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ N/A มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ N/Aเฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ N/Aมิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ N/Aมิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ N/Aเฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ N/Aมิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ N/Aมิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ N/Aเฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ - มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ย 3 ทิศทาง N/A mm/s แรงอัดอากาศ N/A dB(L)  

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือนต่ำสุดของเครื่องมือคือ 0.5 มิลลิเมตร/วินาที ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

N/A = Not Applicable

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านลิดลหลังที่อยู่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันออก 2.บริเวณแนวเขตแหล่งโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาทางด้านทิศใต้
 โดย บริษัท เอ็ม.พี.คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4564663
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]