การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ป่าพลู
 อำเภอ บ้านโฮ่ง
 จังหวัด ลำพูน
 เลขที่ประทานบัตร 25970/15996
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
  ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.665 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.7 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0604 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.946 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 11.1 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0417 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.455 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.5 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0416 มิลลิเมตร 
  2. บริเวณพระพุทธบาทสามยอด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.148 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.4 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0124 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.332 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.2 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0258 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.074 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.1 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0219 มิลลิเมตร

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือนต่ำสุดของเครื่องมือคือ 0.5 มิลลิเมตร/วินาที ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันออก 2.บริเวณพระพุทธบาทสามยอด
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4556187
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]