การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลบ้านแปะ
 อำเภอ จอมทอง
 จังหวัด เชียงใหม่
 เลขที่ประทานบัตร 31224/15464
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
  ในวันที่ 7 ธันวาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านนากบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.066 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.1 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0389 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.251 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 11.4 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0479 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.396  มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.4  เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0510 มิลลิเมตร 
  2. บริเวณบ้านสบแปะ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.062  มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.2  เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0284  มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.031 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.3 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0165 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.017 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.3 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0137 มิลลิเมตร

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือนต่ำสุดของเครื่องมือคือ 0.5 มิลลิเมตร/วินาที ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านนากบ 2.บริเวณบ้านสบแปะ
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4622889
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]