การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. โคกเคียน
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด นราธิวาส
 เลขที่ประทานบัตร 31643/16072
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558
 รายละเอียด
 ในวันที่ 26 มีนาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานของโครงการ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.40 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 64เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00588มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.35มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ >100เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00193มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 2.81มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 64เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00644มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ย 3 ทิศทาง 3.28mm/s แรงอัดอากาศ 101dB(L)

 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือนต่ำสุดของเครื่องมือคือ 0.5 มิลลิเมตร/วินาที ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

                  ***ร่วมกับประทานบัตร 31640/15660และ31542/15374

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานของโครงการ
 โดย บริษัท เอ็ม.พี.คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4467934
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]