การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. กะลุวอเหนือ
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด นราธิวาส
 เลขที่ประทานบัตร 31517/15280
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558
 รายละเอียด
 ในเดือนตุลาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านคีรี ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.13 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.000มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.13มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ N/Aเฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.000มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.13มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.000มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ย 3 ทิศทาง 0.22mm/s แรงอัดอากาศ 107dB(L)
  2. บริเวณบ้านเปล ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.13มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.000มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.13มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.000มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.13มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.000มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ย 3 ทิศทาง 0.22 mm/s แรงอัดอากาศ 116dB(L)
  3. บริเวณบ้านค่าย ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.13 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.000มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.13มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ N/Aเฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.000มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.25มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.000มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ย 3 ทิศทาง 0.25mm/s แรงอัดอากาศ 118dB(L) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7 พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือนต่ำสุดของเครื่องมือคือ 0.5 มิลลิเมตร/วินาที ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

                 ***ร่วมประทานบัตรที่31543/15281

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านคีรี 2.บริเวณบ้านเปล 3.บริเวณบ้านค่าย
 โดย บริษัท เอ็ม.พี.คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4623232
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]