การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ลิดล
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ยะลา
 เลขที่ประทานบัตร 12338/15154
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี

1. บริเวณห้วยลูโบ๊ะลาซะ (ช่วงก่อนไหลผ่านเข้าใกล้าโครงการ)

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.25 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 7 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 57 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ น้อยกว่า 1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 34.58 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 1.738mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต เท่ากับ น้อยกว่า 15mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.015 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณ Cadmium เท่ากับ ไม่พบ mg/l (ไม่เกินเกณฑ์ 0.005 )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณ Lead เท่ากับ 0.003 mg/l ( ไม่เกิน 0.05 )

2. บริเวณห้วยลูโบ๊ะลาซะ (ช่วงหลังไหลผ่านเข้าใกล้โครงการ)

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.49 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 9 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 86mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 3 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 66.4 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 1.244mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต น้อยกว่า 25mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.010 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณ Cadmium เท่ากับ ไม่พบ mg/l (ไม่เกินเกณฑ์ 0.005 )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณ Lead เท่ากับ 0.004 mg/l ( ไม่เกิน 0.05 )

3.บริเวณบ่อดักตะกอนของโครงการ

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.44 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 4 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 61 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ น้อยกว่า 1mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 38.00mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.641mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต น้อยกว่า 20mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.007 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 0.01)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณ Cadmium เท่ากับ ไม่พบ mg/l (ไม่เกินเกณฑ์ 0.005 )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณ Lead เท่ากับ ไม่พบ mg/l ( ไม่เกิน 0.05 )

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณน้ำบาดาลบ้านลิดล

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 5.18(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2 NTU (ไม่เกิน 20)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ  26 mg/l (ไม่เกิน 1200)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ น้อยกว่า 1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 7.12 mg/l as CaCO3 (ไม่เกิน 500)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.006 mg/L (ไม่เกิน 1.0)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต เท่ากับ น้อยกว่า 10mg/L (ไม่เกิน 250)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ ไม่พบ mg/l(ไม่เกิน 0.05)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณ Cadmium เท่ากับ ไม่พบ mg/l (ไม่เกินเกณฑ์ 0.01 )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณ Lead เท่ากับ ไม่พบ mg/l ( ไม่เกิน 0.05 )

2. บริเวณน้ำบาดาลบ้านบาตัน

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.56(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 3 NTU (ไม่เกิน 20)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 40 mg/l (ไม่เกิน 1200)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ  น้อยกว่า 1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 10.12 mg/l as CaCO3 (ไม่เกิน 500)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.030mg/L (ไม่เกิน 1.0)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต เท่ากับ น้อยกว่า 20mg/L (ไม่เกิน 250)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.007 mg/l(ไม่เกิน 0.05)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณ Cadmium เท่ากับ ไม่พบmg/l (ไม่เกินเกณฑ์ 0.005 )
  • ผลการตรวจวัดปริมาณ Lead เท่ากับ ไม่พบ mg/l ( ไม่เกิน 0.05 )

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2537 เรื่องกำหนดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณห้วยลูโบ๊ะลาซะ (ช่วงก่อนไหลผ่านเข้าใกล้าโครงการ)2.บริเวณห้วยลูโบ๊ะลาซะ (ช่วงหลังไหลผ่านเข้าใกล้โครงการ)3.บริเวณบ่อดักตะกอนของโครงการ4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านลิดล5.บริเวณน้ำบาดาลบ้านบาตัน
 โดย บริษัท เอ็ม.พี.คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4563874
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]