การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ผางาม
 อำเภอ เวียงชัย
 จังหวัด เชียงราย
 เลขที่ประทานบัตร 31118/15825
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
  ในวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2559

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี

1.บริเวณจุดที่มีน้ำไหลเข้าทางทิศเหนือ ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากน้ำแห้ง

2.บริเวณจุดที่มีน้ำไหลเข้าทางทิศใต้ ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากน้ำแห้ง

3.บริเวณจุดที่มีน้ำไหลเข้าทางทิศตะวันออก ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากน้ำแห้ง

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณจุดที่มีน้ำไหลเข้าทางทิศเหนือ 2.บริเวณจุดที่มีน้ำไหลเข้าทางทิศใต้ 3.บริเวณจุดที่มีน้ำไหลเข้าทางทิศตะวันออก
 โดย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4565128
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]