การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ห้วยทราย
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 เลขที่ประทานบัตร 21186/14721
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
  ในเดือนธันวาคม 2558 

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1สถานี 

 1.บริเวณบ้านราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ใกล้ที่สุด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.150 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ N/A มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.150 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ N/A เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ <0.150 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ N/A มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ N/A เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ N/A มิลลิเมตร  

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)

N/A= ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านราษฎรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ใกล้ที่สุด .
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนทื รีเสริซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4566377
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]