การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. กำเนิดนพคุณ
 อำเภอ บางสะพาน
 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 เลขที่ประทานบัตร 21225/15124
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 ในเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี

1.บริเวณบ้านหนองตาจ่า

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.4(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)  
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 210.28 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 6.95 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cadmium) เท่ากับ 47.56 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 312.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดแมงกานีส (Mangnesium) เท่ากับ 22.26 mg/L (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)

2.บริเวณบ้านทุ่งหินลำ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 6.7(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 397.66 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 47.55 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cadmium) เท่ากับ 136.02 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 496.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดแมงกานีส (Mangnesium) เท่ากับ 14.16 mg/L (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)

3.บริเวณนาผักขวง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 433.06 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 20.55 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cadmium) เท่ากับ 54.24mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 668.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดแมงกานีส (Mangnesium) เท่ากับ 72.35 mg/L (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน)

หมายเหตุ : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537)มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านหนองตาจ่า 2.บริเวณบ้านทุ่งหินลำ 3.บริเวณนาผักขวง
 โดย บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนดื คอนซัลแทนทื จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4400745
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]