การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. บ่อทอง
 อำเภอ หนองม่วง
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32145/16051
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
  ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรบ้านป่าแดงที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงที่สุด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ในแนวตั้ง เท่ากับ 0.825 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 17 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00638 มิลลิเมตร แนวนอน เท่ากับ 0.698 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.05489 มิลลิเมตร แนวขวาง เท่ากับ 1.07มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 50 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00315 มิลลิเมตร  โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง 3 แนว เท่ากับ 1.12 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ มีค่าเท่ากับ 114.4 เดิซิเบล (แอล)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเรือนราษฎรบ้านป่าแดงที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงที่สุด
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4468626
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]