การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. วังสวาบ
 อำเภอ ภูผาม่าน
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 15518/15458
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
  ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.698 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.9 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00855 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.556 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 19.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00505 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.08 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0106 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 1.92 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0206 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.778 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 24.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00619 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.41 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0152 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.190 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 33.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00082 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.111 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 37.9 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00043 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.270 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 37.9 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00112 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.222มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 51.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00123 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.111 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 64.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00043 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.286 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 45.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00095 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)

 สถานที่ตรวจวัด 1..บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 2.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 3.บริเวณบ้านวังผาดำ 4.บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4340231
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]