การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองน้ำแดง
 อำเภอ ปากช่อง
 จังหวัด นครราชสีมา
 เลขที่ประทานบัตร 28802/15686
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
  ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณถ้ำสองตา ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.00 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ 31.0 เฮิร์ต และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00746 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.603 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 11.3 เฮิร์ต และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0153 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.952 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.7 เฮิร์ต และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00883 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 1.15 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณวัดถ้ำไตรรัตน์ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.492 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ 18.0 เฮิร์ต และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00464 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.286 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.5 เฮิร์ต และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00373 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.365 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 8.8 เฮิร์ต และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00663 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 0.565 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณเสาสายส่งศักย์สูง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 23.5 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00887 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.175 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 14.6 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00193มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.651 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 10.3 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0139 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 0.696 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณถ้ำสองตา 2.บริเวณวัดถ้ำไตรรัตน์ 3.บริเวณเสาสายส่งศักย์สูง
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4623179
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]