การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ตะโก
 อำเภอ ทุ่งตะโก
 จังหวัด ชุมพร
 เลขที่ประทานบัตร 28532/15930
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 

ในวันที่ 14 มีนาคม 2558

 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณคลองตะโก

 1. ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.2ม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0 )
 2. ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 18.1(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 4550 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 4. ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 1220 as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
 5. ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity)เท่ากับ 13.0 NTU
 6. ผลการตรวจวัดปริมาณ Fe (mg/L) เท่ากับ 0.088 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 7. ผลการตรวจวัดปริมาณ So4 (mg/L) เท่ากับ 736 mg/l (ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน )
 8. ผลการตรวจวัดปริมาณ As (mg/L) เท่ากับ <0.005 (ค่ามาตรฐาน 0.01)
 9. ผลการตรวจวัดปริมาณ cd (mg/l) เท่ากับ <0.02 (ค่ามาตรฐาน 0.05)
 10. ผลการตรวจวัดปริมาณ pb (mg/l) เท่ากับ <0.01 (ค่ามาตรฐาน 0.05)

2 บริเวณคลองบางมุด

 1. ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 5.0-9.0)
 2. ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ18.6 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มตารฐาน)
 3. ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 7390 (mg/l) ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
 4. ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 1587 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
 5. ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity)เท่ากับ 15.5 NTU
 6. ผลการตรวจวัดปริมาณ Fe (mg/L) เท่ากับ 1.18 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐาน)
 7. ผลการตรวจวัดปริมาณ So4 (mg/L) เท่ากับ 844 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
 8. ผลการตรวจวัดปริมาณ As (mg/L) เท่ากับ <0.005 (ค่ามาตรฐาน 0.01)
 9. ผลการตรวจวัดปริมาณ cd (mg/l) เท่ากับ <0.02 (ค่ามาตรฐาน 0.05)
 10. ผลการตรวจวัดปริมาณ pb (mg/l) เท่ากับ <0.01 (ค่ามาตรฐาน 0.05)

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี

1.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านควนธงชัย

 1. ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 5.0-9.0)
 2. ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ13.6 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มตารฐาน)
 3. ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 70.1 (mg/l) ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
 4. ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 35.8 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน )
 5. ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity)เท่ากับ 5.66 NTU
 6. ผลการตรวจวัดปริมาณ Fe (mg/L) เท่ากับ 0.32 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐาน)
 7. ผลการตรวจวัดปริมาณ So4 (mg/L) เท่ากับ 8.11 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
 8. ผลการตรวจวัดปริมาณ As (mg/L) เท่ากับ <0.005 (ค่ามาตรฐาน 0.01)
 9. ผลการตรวจวัดปริมาณ cd (mg/l) เท่ากับ <0.02 (ค่ามาตรฐาน 0.05)
 10. ผลการตรวจวัดปริมาณ pb (mg/l) เท่ากับ <0.01 (ค่ามาตรฐาน 0.05)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
* มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณคลองตะโก 2.บริเวณคลองบางมุด 3.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านควนธงชัย
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4565794
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]