การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลขุนกระทิง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชุมพร
 เลขที่ประทานบัตร 21590/15250
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558
 รายละเอียด
 ในวันที่ 26 เมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านช่องชะอม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.92 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ 39 เฮิร์ต และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0187 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 1.78 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 17 เฮิร์ต และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0353 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 5.97 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 30 เฮิร์ต และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0290 มิลลิเมตร
  2. บริเวณบ้านควนจำปา ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีระดับความสั่นสะเทือนมีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  
  3. บริเวณสำนักสงฆ์บ้านควรจำปา ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.73 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 34 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0319 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 3.56 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0329 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 14.0 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 30 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0766 มิลลิเมตร

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านช่องชะอม 2.บริเวณชุมชนบ้านควรจำปา 3.บริเวณสำนักสงฆ์บ้านควรจำปา
 โดย บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4340174
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]