การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. นาบัว
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด สุรินทร์
 เลขที่ประทานบัตร 31096/16018
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี

 1. บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกกรวด
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 8.66(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 2.4 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 260 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  1200มิลลิกรัมต่อลิตร)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 87.4 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  500 มิลลิกรัมต่อลิตร)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.30 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  20 NTU)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.024 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 3.33 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  250 มิลลิกรัมต่อลิตร)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู (Arsenic) เท่ากับ <0.0003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cadmium) เท่ากับ <0.003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Lead) เท่ากับ <0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร)


 สถานที่ตรวจวัด บริเวณน้ำบาดาลบ้านโคกกรวด
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4456354
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]