การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
 อำเภอ สิเกา
 จังหวัด ตรัง
 เลขที่ประทานบัตร 24012/15695
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งทวย
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.10(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 2.4 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 200 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  1200มิลลิกรัมต่อลิตร)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 47 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  500 มิลลิกรัมต่อลิตร)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.8 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  20 NTU)  

    2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านทุ่งทวย

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.10(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 1.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 330 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  1200มิลลิกรัมต่อลิตร)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 212 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  500 มิลลิกรัมต่อลิตร)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.2 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  20 NTU) 

    3.บริเวณคลองบอน

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.10(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 10.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 80 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  1200มิลลิกรัมต่อลิตร)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 70 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  500 มิลลิกรัมต่อลิตร)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 10.5 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ  20 NTU) 

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านทุ่งทวย 2.บริเวณน้ำบาดาลบ้านทุ่งทวย 3.บริเวณคลองบอน
 โดย ภาควิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4456590
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]