การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ประทัดบุ
 อำเภอ ปราสาท
 จังหวัด สุรินทร์
 เลขที่ประทานบัตร 33631/16029
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558
 รายละเอียด
  ในวันที่ 4 เมษายน 2559

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 1 สถานี

1. บริเวณขุมเหมืองของโครงการ

   • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.26(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
   • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 20.8 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
   • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 292 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
   • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 182.9 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
   • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 2.02 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
   • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 23.16 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
   • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (lron) เท่ากับ 0.013 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)   
   • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู (Arsenic) เท่ากับ <0.0003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร)
   • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม (Cadmium) เท่ากับ <0.003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร)
   • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว (Lead) เท่ากับ <0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร)  

  หมายเหตุ มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2537
   สถานที่ตรวจวัด บริเวณบ่อขุมเหมืองของโครงการ
   โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  4563419
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]