การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. นาบัว
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด สุรินทร์
 เลขที่ประทานบัตร 31099/15987
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
  ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ้านโคกกรวด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 1.25มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 30 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00453 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.94 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 50 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00859 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.50 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 42 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00468 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณบ้านโคกกรวด
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4556217
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]