การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. บ้านทำเนียบ
 อำเภอ คีรีรัฐนิคม
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30160/16062
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณครองขนาน

น้ำแห้ง

2. บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านเรือนหลังใกล้ที่สุดทางทิศตะวันตก

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ <0.001 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 346.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 236.73 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) มีค่าเท่ากับ <0.001 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulphate) มีค่าเท่ากับ 9.05 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ:มาตรฐานคุณภาพผิวดิน (ประเภทที่ 3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณครองขนาน 2.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านเรือนหลังใกล้ที่สุดทางทิศตะวันตก
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทน์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4457412
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]