การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ทุ่งเตาใหม่
 อำเภอ บ้านนาสาร
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30226/15826
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2557
 รายละเอียด
 
  • ในเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บ้านเรือนราษฎรบ้านถ้ำพระด้านทิศตะวันออกในระยะห่างประมาณ 150 เมตร ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.38 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100 เฮิตรซ์และค่าการขจัด เท่ากับ 0.001 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.76 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 73 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.002 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.02 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 22 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.006 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ เริ่มบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (peak particle veloci-ty,ppv)มีค่าเริ่มต้นตั้งแต่ 0.254 mm/sec ขึ้นไป

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านเรือนราษฎรบ้านถ้ำพระด้านทิศตะวันออกในระยะห่างประมาณ 150 เมตร
 โดย บริษัท เอ็ม.พี.คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4586008
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]