การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลพรุพี
 อำเภอ บ้านนาสาร
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30218/15522
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในเดือนตุลาคม 2558

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 4 สถานี

1. บริเวณน้ำขุมเมืองเก่า (ต้นน้ำห้วยด้วน)

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 6.8(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 5.328 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 3,270 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 1,633.13 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่า Total Iron (mg/l)เท่ากับ 0.583 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่า Sufate (mg/l)เท่ากับ 238.65 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่า Calcium(mg/l)เท่ากับ 638.44 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่า Magnesium (mg/l)เท่ากับ 9.77 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  

  2. บริเวณน้ำ(หลังผ่านพื้นที่ห้วยด้วนโครงการ)

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 6.3(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.332 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 2,720 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 1,507.50 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่า Total Iron (mg/l)เท่ากับ 0.548 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่า Sufate (mg/l)เท่ากับ 225.15 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่า Calcium(mg/l)เท่ากับ 596.15 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่า Magnesium (mg/l)เท่ากับ 4.88 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  3. บริเวณน้ำคลองสูญ1(หลังผ่านพื้นที่โครงการ)

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.665 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 927 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 497.48 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่า Total Iron (mg/l)เท่ากับ 0.033 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่า Sufate (mg/l)เท่ากับ 179.65 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่า Calcium(mg/l)เท่ากับ 70.49 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่า Magnesium (mg/l)เท่ากับ 78.15 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  4. บริเวณน้ำคลองสูญ2(จุดที่ห้วยด้วนและคลองสูญบรรจบกัน)

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.333 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 1,300 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 469.84 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่า Total Iron (mg/l)เท่ากับ 0.048 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่า Sufate (mg/l)เท่ากับ 174.35 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่า Calcium(mg/l)เท่ากับ 176.23 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่า Magnesium (mg/l)เท่ากับ 7.33 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)


  หมายเหตุ : มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน (ประเภทที่3) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่8 พ.ศ.2537

   สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณน้ำขุมเมืองเก่า (ต้นน้ำห้วยด้วน)2.บริเวณน้ำ(หลังผ่าน.บริเวณน้ำคลองสูญ1(หลังผ่านพื้นที่โครงการ) 3 บริเวณน้ำคลองสูญ1(หลังผ่านพื้นที่โครงการ)4.บริเวณน้ำคลองสูญ2(จุดที่ห้วยด้วนและคลองสูญบรรจบกัน)
   โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  4401093
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]