การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. บ่อทอง
 อำเภอ หนองม่วง
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 22345/15501
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2559
 รายละเอียด
  

ในวันที่ 3 เมษายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณชุมนบ้านถ้ำดิน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.443 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 49 เฮิตรซ์และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00125 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.316 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 83 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00057 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.406 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 37 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00191 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ : เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Paek Particle Velocity,PPV) มีค่าตั่งแต่ 0.254 mm/sec ขึ้นไป

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมนบ้านถ้ำดิน
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4586820
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]