การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลกองดิน
 อำเภอ แกลง
 จังหวัด ระยอง
 เลขที่ประทานบัตร 23718/15468
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2558
 รายละเอียด
 

ในวันที่ 24 กันยายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันตก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.24 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 14.3 เฮิตรซ์และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0124 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.37 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 55 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00982 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 2.13 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 17.7 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0269 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ : เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Paek Particle Velocity,PPV) มีค่าตั่งแต่ 0.254 mm/sec ขึ้นไป

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันตก
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4468273
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]