การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ผางาม
 อำเภอ เวียงชัย
 จังหวัด เชียงราย
 เลขที่ประทานบัตร 16365/15284
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
  ในวันที่ 22 เมษายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณวัดร่องห้า ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.422 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.1 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0934 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.205 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.9 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0531 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.188 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0369 มิลลิเมตร
  2. บริเวณวัดกู่แก้ววัฒนาราม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.955 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0587มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.847 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.1 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0350 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.961 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.2 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0604 มิลลิเมตร
  3. บริเวณโรงเรียนทุ่งยั้ง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.337 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.6 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0107 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.365 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.9 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0162 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.477 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.2 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0318 มิลลิเมตร

หมายเหตุ : มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดร่องห้า 2.บริเวณวัดกู่แก้ววัฒนาราม 3.บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งยั้ง
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4585936
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]