การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21358/15596
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
  ในวันที่ 23 กันยายน 2558 

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านวังตะโก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.143 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 25 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00098 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 28.4 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00069 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.0952 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 26.3 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00070 มิลลิเมตร 
  2. บริเวณทางด่วนพิเศษกรุงเทพ-ชลบุรี ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.24 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 19.3 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00757 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.33 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 26.6 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00973 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.65 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 25.6 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00915 มิลลิเมตร

หมายเหตุ : มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านวังตะโก 2.บริเวณทางด่วนพิเศษกรุงเทพ-ชลบุรี
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4626449
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]