การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21357/15467
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
 • เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี
  1. บริเวณบ้านสวนน้ำตก (หลังที่อยู่ใกล้สุดด้านทิศตะวันออก) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.250 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.000024 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.000045 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.300 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.000028 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง คือ 0.313มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 100.0 dB(L)
  2. บริเวณทางด่วนพิเศษ กรุงเทพ-ชลบุรี ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.315 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00554 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.200 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00501 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.385 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00748 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง คือ 0.545 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 100.2 dB(L)
 • เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือน เมื่อความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV)มิลลิเมตรต่อวินาทีขึ้นไป

   สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านสวนน้ำตก (หลังที่อยู่ใกล้สุดด้านทิศตะวันออก) 2.บริเวณทางด่วนพิเศษ กรุงเทพ-ชลบุรี
   โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  4339443
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]