การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21354/15609
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558


 • เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี
  1. บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.206 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00352 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 29.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00105 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12.2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00345 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง คือ 0.283 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 101.0 dB(L)
  2. บริเวณบ้านในหุบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 51 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00316 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.762 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 54 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00212 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 53 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00348 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง คือ 0.816 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 95.9 dB(L)
 • เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือน เมื่อความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV)มิลลิเมตรต่อวินาทีขึ้นไป

   สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณบ้านในหุบ
   โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  4556503
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]