การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21387/15598
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
  ในวันที่ 20 เมษายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4  สถานี

  1. บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคมีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที (ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง มีค่าเท่ากับ 1.79 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0174 มิลลิเมตร ในแนวตั้งมีค่าเท่ากับ 1.68มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 23 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0121 มิลลิเมตร และแนวยาวมีค่าเท่ากับ 2.22 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 13 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0233 มิลลิเมตรโดยมีค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 2.93 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 117.4 เดซิเบล (แอล) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3.  บริเวณถนนซอยคีรีนคร(บริเวณใกล้หมุดหลักฐานที่7-8) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง มีค่าเท่ากับ 0.841 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00770 มิลลิเมตร ในแนวตั้งมีค่าเท่ากับ 0.905 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 26 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00557 มิลลิเมตร และแนวยาวมีค่าเท่ากับ 0.857 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 23 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00606 มิลลิเมตรโดยมีค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 1.16 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 106.5 เดซิเบล (แอล) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่าค่าความเร็วอนุภาคมีค่า <0.254 มิลลิเมตร/วินาที (ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน 2.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 3.บริเวณถนนซอยคีรีนคร(บริเวณใกล้หมุดหลักฐานที่7-8) 4.บริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4338039
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]