การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ทุ่งอรุณ
 อำเภอ โชคชัย
 จังหวัด นครราชสีมา
 เลขที่ประทานบัตร 28807/15824
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
  ในวันที่ 26 สิงหาคม  2559

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี


  1.  บริเวณสำนักงานโครงการ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง มีค่าเท่ากับ 3.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8.8 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.085 มิลลิเมตร ในแนวตั้งมีค่าเท่ากับ 3.397 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 9.3 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.057 มิลลิเมตร และแนวยาวมีค่าเท่ากับ 3.143 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 5.9 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.050 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)


หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณสำนักงานโครงการ
 โดย บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4586248
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]