การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เก่าขาม
 อำเภอ น้ำยืน
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 1/2548
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
 • เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี
  1. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า N/A  

  หมายเหตุ :N/A = ตรวจวัดไม่ได้ เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือน เมื่อความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV)มีค่าตั้งแต่ 0.530 มิลลิเมตรต่อวินาทีขึ้นไป

  *=ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน พ.ศ.2548

 • หมายเหตุ : คำขอประทานบัตรที่ 1/2548 (ประทานบัตรเลขที่ 31881/15885) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ คำขอประทานบัตรที่ 2/2548 (ประทานบัตรเลขที่ 31880/15884) และ 1/2549 (ประทานบัตรเลขที่ 31881/15885) ตำบลเก่าขาม และตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติ
   โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  4394783
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]